ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt door Faber Audiovisuals B.V., door Univate B.V. en door aan hen gelieerde groepsmaatschappijen zoals bedoeld in artikel 2:24b BW, indien en voor zover zodanige groepsmaatschappij deze Algemene Voorwaarden hanteert.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de hierboven en hieronder met een hoofdletter weergegeven woorden de volgende betekenis:

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.2 Apparatuur: de door Gebruiker op basis van de Overeenkomst op tijdelijke basis en als tijdelijke hulpconstructie te verhuren roerende zaken, zoals licht-, geluid-, video- en LED apparatuur alsmede alle bijbehorende materialen en accessoires.

1.3 Artikel: een bepaling van deze Algemene Voorwaarden.

1.4 Bronbestanden: digitale bestanden die worden gebruikt bij de uitvoering van de Overeenkomst of die tijdens de uitvoering daarvan ontstaan.

1.5 Dry Hire: de huur die uitsluitend betrekking heeft op de Apparatuur en waarbij door Gebruiker geen werkzaamheden ten behoeve van de Apparatuur, zoals de installatie, montage, bediening, het onderhoud en/of de demontage van de Apparatuur, worden verricht.

1.6 Gebruiker: de rechtspersoon die deze Algemene Voorwaarden hanteert.

1.7 Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, één en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

1.8 Klant: de (potentiële) wederpartij van Gebruiker, dit kan een huurder zijn, een opdrachtgever of een ander soort klant.

1.9 Locatie: de overeengekomen plaats of plaatsen waar de Apparatuur door Klant op tijdelijke basis en als tijdelijke hulpconstructie zal worden gebruikt.

1.10 Overeenkomst: de tussen de Klant en Gebruiker gesloten overeenkomst, die kan bestaan uit een huurovereenkomst voor de huur van de Apparatuur, een overeenkomst van opdracht voor het uitvoeren van audiovisuele diensten of een ander soort overeenkomst.

1.11 Partij: Klant of, al naar gelang het geval, Gebruiker.

1.12 Partijen: Klant en Gebruiker gezamenlijk.

1.13 Personeel: werknemers, stagiairs, bestuurders, ingehuurde derden en andere personen die voor een Partij werkzaamheden verrichten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en de nakoming van alle Overeenkomsten, waaronder alle opvolgende en aanvullende Overeenkomsten, en op alle eventueel in verband daarmee ontstane geschillen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

2.3 Algemene (inkoop-)voorwaarden van de Klant zijn slechts van toepassing als uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zijn.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Gebruiker zijn vrijblijvend en worden met betrekking tot de Apparatuur gedaan onder voorbehoud van tussentijdse verhuur of verkoop van de Apparatuur.

3.2 Een door een Gebruiker nieuw uitgebrachte offerte wordt beschouwd als een nieuwe en aparte offerte die alle eerdere, niet door de Klant geaccepteerde offertes vervangt.

3.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle aanbiedingen en offertes gebaseerd op de gegevens zoals bekend tijdens het uitbrengen van de aanbieding of offerte en op uitvoering van de Overeenkomst onder de in de relevante aanbieding of offerte vermelde werktijden, werktijdschema’s en werkomstandigheden. Als de uitvoering van de Overeenkomst op verzoek van Klant niet onder de genoemde werktijden, werktijdschema’s en/of werkomstandigheden geschiedt, is Klant gehouden alle daarmee gemoeide additionele kosten, inclusief extra gemaakte uren en wachturen, aan Gebruiker te vergoeden.

3.4 Gebruiker is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen met Klant af te breken zonder opgave van redenen en zonder tot enige vergoeding van schade en/of kosten gehouden te zijn. Gebruiker behoudt zich daarnaast het recht voor eventuele orders, opdrachten of bestellingen van Klant om haar moverende redenen te weigeren.

3.5 Een Overeenkomst komt tot stand als: (i) Partijen de door Gebruiker opgestelde Overeenkomst hebben ondertekend, (ii) Gebruiker de order, opdracht of bestelling van Klant schriftelijk heeft aanvaard, (iii) Klant de offerte van Gebruiker tijdig schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd en

2

Gebruiker de aanvaarding en bevestiging door Klant schriftelijk heeft herbevestigd door het versturen van een opdrachtbevestiging, dan wel (iv) Gebruiker op verzoek van Klant een aanvang maakt met het uitvoeren of leveren van diensten, waaronder mede begrepen verhuur van Apparatuur.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief overige kosten zoals kosten van verzekeringen, transport, laden en lossen, verblijf, onkosten en inhuur van derden, tenzij Gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeeft.

4.2 Begrotingen zijn te allen tijde indicatief, aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als een “vaste-prijs”-aanbieding. Begrotingen worden uitgebracht op basis van de op dat moment beschikbare gegevens, zoals verstrekt door Klant.

4.3 De Klant aanvaardt dat door of namens haar verzochte wijzigingen in de opdracht, daaronder mede begrepen gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen, schetsen, proeven, storyboards, de opleverspecificaties of werkzaamheden die noodzakelijk zijn door aanpassingen aan de opdracht, kunnen leiden tot afwijkingen van de begroting en de prijs. Dit geldt ook voor extra bewerkelijke modellen of animaties, onduidelijke omschrijvingen, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke Informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van levering van de door Klant aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door Klant die Gebruiker tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten.

4.4 De daadwerkelijk te factureren kosten zijn afhankelijk van en gebaseerd op de daadwerkelijk gemaakte uren, kosten en overige activiteiten in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst.

4.5 Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen een overeenkomstig gedeelte van de in het aanbod vermelde prijs.

4.6 Indien de Apparatuur door een gedraging of nalaten van Klant of een omstandigheid aan de zijde van Klant niet op de overeengekomen afleveringsdatum door Klant kan worden afgehaald of aan Klant kan worden afgeleverd, is Klant de huurprijs verschuldigd met ingang van de ingangsdatum van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Betaling door Klant dient plaats te vinden binnen de in de offerte, de opdrachtbevestiging of op de factuur vermelde betalingstermijn.

5.2 Gebruiker is gerechtigd, al dan niet tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vragen. Gebruiker behoudt zich, zonder afbreuk te doen aan haar eventuele overige rechten, het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, al dan niet zonder melding daarvan aan Klant, totdat de voorschotnota is betaald.

5.3 Betaling door Klant dient uitsluitend te geschieden in euro, zonder verrekening, korting, vermindering of opschorting. Indien Klant zich binnen de betalingstermijn schriftelijk over een factuur heeft beklaagd en deze klacht naar de mening van Gebruiker gegrond is, mag de betaling alleen worden opgeschort voor wat betreft het gedeelte van de factuur waarop de klacht betrekking heeft.

5.4 Alle kosten in verband met betaling, verschaffing van zekerheid, kosten voor transacties en kosten in verband met valutawijzigingen daaronder mede begrepen, komen voor rekening van Klant.

5.5 In geval van overschrijding van de betalingstermijn is Klant, onverminderd de overige rechten van Gebruiker en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim ongeacht de reden van overschrijding. Klant is alsdan, zonder afbreuk te doen aan de overige rechten van Gebruiker, zoals het recht op opschorting van haar verplichtingen en het recht de Apparatuur terug te halen, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Daarnaast worden alle nog niet betaalde facturen alsdan terstond opeisbaar en treden alle overige gevolgen van niet-nakoming terstond in.

5.6 Alle buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten, die Gebruiker redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Klant, komen voor rekening van Klant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 100,00 (honderd euro).

5.7 Betalingen van Klant strekken primair ter voldoening van de in Artikel 5.6 bedoelde verschuldigde kosten, secundair tot voldoening van de verschuldigde rente en worden daarna in mindering gebracht op dat deel van de hoofdsom dat Gebruiker aanwijst, ongeacht andersluidende instructies van Klant ter zake.

5.8 Gebruiker is gerechtigd te verrekenen, ook indien niet aan de wettelijke vereisten voor verrekening is voldaan, waaronder maar niet beperkt tot het verrekenen van vorderingen van

3

Gebruiker en/of van tot de groep van Gebruiker behorende ondernemingen op Klant te verrekenen met vorderingen van Klant op Gebruiker en/of tot de groep van Gebruiker behorende ondernemingen, ongeacht de rechtsgrond van de desbetreffende vorderingen.

Artikel 6 – Zekerheidsstelling

6.1 Indien er naar Gebruikers oordeel een gegronde reden bestaat te vrezen dat Klant haar verplichtingen jegens Gebruiker niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is Klant verplicht om, op eerste verzoek van Gebruiker terstond, in de door Gebruiker gewenste vorm, genoegzame zekerheid te stellen voor de volledige nakoming door Klant van al haar (betalings)verplichtingen of de gestelde zekerheid te vervangen of aan te vullen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering op de Klant met de eventuele rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de Gebruiker daarop zonder moeite verhaal kan nemen.

6.2 Als Klant binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van een in het vorige lid omschreven verzoek tot zekerheidstelling geen gevolg daaraan geeft, treden alle gevolgen van niet-nakoming terstond in, waaronder zonder beperking het recht van Gebruiker op opschorting van haar verplichtingen en het recht de Apparatuur terug te halen.

Artikel 7 – Uitvoering van de Overeenkomst algemeen

7.1 Alle door Klant aan Gebruiker te geven nadere instructies voor de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Klant schriftelijk te worden gegeven. Indien Gebruiker mondeling door Klant wordt geïnstrueerd, zal Gebruiker dit na het geven van de instructie indien mogelijk schriftelijk aan Klant bevestigen. Gebruiker is, zonder afbreuk te doen aan het overige hierin bepaalde, niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onnauwkeurigheden of misverstanden die het gevolg zijn van door Klant gegeven mondelinge instructies.

7.2 Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen of door Gebruiker aangegeven, zijn levertermijnen, planningen, milestones, review momenten e.d. indicatief. Verschuiving in planning, gerelateerd aan aanpassingen of andere verzoeken van Klant, waaronder die omschreven in Artikel 4.3, kunnen tot gevolg hebben dat een opdracht de ingeplande en beschikbare productiecapaciteit overschrijdt, wat kan leiden tot vertraagde uitvoering van de werkzaamheden. Klant aanvaardt deze gevolgen.

7.3 Klant dient in het algemeen die medewerking te verlenen die voor Gebruiker redelijkerwijs noodzakelijk is om de Overeenkomst uit te kunnen voeren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het beschikbaar stellen van faciliteiten, het toegang verlenen tot terreinen en gebouwen, het in ontvangst nemen van zaken, het beschikbaar hebben van voldoende en gekwalificeerd Personeel om Personeel van Gebruiker te assisteren, het tijdig geven van benodigde inbreng en nemen van benodigde besluiten.

7.4 Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen of hierin aangegeven, draagt de Klant zorg voor de benodigde (technische) faciliteiten, infrastructuur en hulpmiddelen om het door Gebruiker geleverde in gebruik te nemen.

7.5 Klant dient te zorgen dat alle door haar geleverde informatie en bestanden juist, actueel, accuraat en volledig zijn, dat deze geen inbreuken maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden en dat deze in overeenstemming zijn met toepasselijke wet- en regelgeving. Gebruiker is niet verplicht de van Klant ontvangen informatie of bestanden te controleren op het voorgaande.

7.6 Wanneer Personeel van Gebruiker werkzaamheden uitvoert bij Klant, zorgt Klant er voor dat de arbeidsomstandigheden ter plekke conform de Nederlandse normen zijn.

7.7 Als Klant niet voldoet aan de in de Overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) omschreven verplichtingen, leidt dit tot schuldeisersverzuim en is Gebruiker onder meer gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en eventuele in verband daarmee gemaakte extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 8 – Bijzondere bepalingen ten aanzien van verhuur van Apparatuur

8.1. Algemeen

8.1.1. Naast de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, gelden bepalingen in dit Artikel 8 als Gebruiker Apparatuur verhuurt.

8.1.2. Gebruiker is gerechtigd vervangende Apparatuur van gelijkwaardige of betere kwaliteit aan Klant te verhuren, indien de overeengekomen Apparatuur vòòr uitvoering van de Overeenkomst niet beschikbaar is.

8.2. Duur huurovereenkomst

8.2.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst weergegeven huurperiode en vangt aan op de overeengekomen datum van aflevering van de Apparatuur.

8.3. Verplichtingen Gebruiker

8.3.1. Gebruiker verplicht zich de overeengekomen Apparatuur in goede staat en in overeenstemming met de overeengekomen, in de Overeenkomst weergegeven specificaties, afmetingen en, daar

4

waar nodig, gewicht aan Klant ter beschikking te stellen.

8.3.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Gebruiker de Apparatuur aan Klant ter beschikking stellen door aflevering van de Apparatuur op de overeengekomen Locatie.

8.4. Medewerking van Klant

8.4.1. Klant dient aan te geven waar de Apparatuur gelost dient te worden. Na afloop van het evenement dient Klant aan te geven waar de Apparatuur geladen dient te worden. Gebruiker is, ongeacht de rechtsgrond en zonder afbreuk te doen aan het overige hierin bepaalde, niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van het opvolgen van de instructies van Klant ter zake van het laden en/of lossen.

8.4.2. Indien sprake is van een buitenevenement, is Klant verplicht voor veilige en toegankelijke terreinomstandigheden zorg te dragen. Indien de aflevering, het laden, lossen en/of de verwijdering van de Apparatuur als gevolg van de terreinomstandigheden op de overeengekomen datum niet mogelijk is of vertraging oploopt, dan dient Klant de daarmee gepaard gaande kosten aan Gebruiker te vergoeden. Gebruiker is, ongeacht de rechtsgrond en zonder afbreuk te doen aan het overige hierin bepaalde, niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan aan wegen, paden of grond op de Locatie dan wel op of dichtbij de plek waar de Apparatuur zich binnen de Locatie bevindt, ongeacht of dit al dan niet als particulier of openbaar terrein wordt beschouwd, als gevolg van het opvolgen van de instructies van Klant ter zake van het afleveren, laden, lossen of verwijderen van de Appratuur en/of het betreden en/of verlaten van het terrein.

8.4.3. Voordat de Overeenkomst door Gebruiker kan worden uitgevoerd, is Klant verplicht Gebruiker te instrueren waar de Apparatuur dient te worden geïnstalleerd.

8.4.4. Klant is verantwoordelijk en zal zorgdragen voor het verkrijgen van alle vergunningen, licenties en andere goedkeuringen die nodig zijn voor het organiseren van het evenement en het gebruik van de Apparatuur.

8.4.5. Klant dient de adviezen van Gebruiker met betrekking tot de positionering van de Apparatuur strikt op te volgen.

8.4.6. Klant verplicht zich tijdig en kosteloos een ononderbroken stroomvoorziening aan Gebruiker ter beschikking te stellen wanneer Gebruiker dit passend acht voor de Apparatuur. Op Gebruikers eerste verzoek dient Klant zorg te dragen voor zoveel verlichting als nodig is om (‘s avonds) veilig te kunnen werken.

8.4.7. Klant is verplicht Gebruiker en het door Gebruiker ingeschakelde Personeel te allen tijde in de gelegenheid te stellen de Locatie te betreden en te verlaten voor, al naar gelang het geval, het laden, lossen, de montage, installatie, bediening, onderhoud, demontage en/of verwijdering (van de Locatie) van de Apparatuur. Klant zal Gebruiker daartoe indien nodig afdoende en doorlopende toegangsbewijzen verschaffen.

8.4.8. Klant is verantwoordelijk voor een tijdige afronding van de werkzaamheden van haar Personeel die voorafgaand aan de installatie en montage van de Apparatuur dienen te geschieden, zodat Gebruiker voldoende tijd heeft voor het verrichten van de met Klant overeengekomen werkzaamheden. Gebruiker is gerechtigd wachturen bij Klant in rekening te brengen, indien bedoelde werkzaamheden niet tijdig zijn uitgevoerd.

8.5. Gebruik van de Apparatuur

8.5.1. Klant is verplicht zich als een goed huurder van de Apparatuur te gedragen en de Apparatuur zorgvuldig en op vakkundige wijze te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van de Appratuur. Klant dient alle eventuele meegeleverde of medegedeelde instructies ten aanzien van de Apparatuur op te volgen.

8.5.2. Als in de Overeenkomst is bepaald dat Gebruiker op een aantal specifiek aangegeven data niet voor de installatie, demontage, het onderhoud en/of de bediening van de Apparatuur kan zorgdragen, dan mag Klant zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker de Apparatuur niet op die data gebruiken.

8.5.3. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker is het Klant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in of aan de Apparatuur. Gebruiker is wel gerechtigd wijzigingen aan te brengen in of aan de Appratuur indien dat nodig is voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst en/of om te voldoen aan toepasselijke wet- en/of regelgeving of maatregelen of bevelen van overheidswege (lokaal of anderszins).

8.5.4. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Gebruiker is het Klant niet toegestaan om: (i) de behuizing/verpakking van de Apparatuur of enig onderdeel daarvan te openen, (ii) de Apparatuur te verplaatsen en/of (iii) de Appratuur te bedienen.

8.5.5. Na het einde van de huurtermijn dient Klant de Apparatuur weer voor Gebruiker beschikbaar te maken.

8.6. Locatie

8.6.1. De Apparatuur mag uitsluitend worden gebruikt op de Locatie. Indien de Apparatuur zich na de datum van aflevering en op enig moment gedurende de huurperiode niet op de Locatie bevindt of naar een andere locatie wordt of is verplaatst, is Gebruiker gerechtigd de Overeenkomst met

5

onmiddellijke werking schriftelijk te beëindigen, ofwel door deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel door deze op te zeggen. Daarnaast verbeurt Klant in dat geval een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000 (vijftig duizend euro), onverminderd Gebruikers overige rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het recht op schadevergoeding en nakoming.

8.6.2. Indien de Apparatuur zich op de Locatie in een transportmiddel bevindt waarin de regiekamer is gevestigd, dan is het Klant, noch diens Personeel toegestaan de regiekamer in het transportmiddel en/of het transportmiddel zelf te betreden, tenzij dit plaatsvindt op uitnodiging en onder begeleiding van een Personeelslid van Gebruiker en onder de voorwaarde dat alle door Gebruiker ingestelde veiligheidsprocedures strikt worden nageleefd.

8.7. Audiovisueel transmissiemateriaal

8.7.1. Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is Klant verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van en de inhoud van het audiovisuele transmissiemateriaal dat via de Apparatuur dient te worden vertoond en/of uitgezonden. Klant dient alsdan daar waar nodig, en op eigen kosten, alle noodzakelijke vergunningen, licenties en toestemmingen te verkrijgen om al het transmissiemateriaal op of via de Apparatuur te vertonen en uit te zenden. Klant wordt aangeraden geen origineel materiaal in de Apparatuur dan wel in verband met het gebruik van de Apparatuur te gebruiken zonder eerst een reservekopie te hebben gemaakt.

8.7.2. Klant vrijwaart Gebruiker en stelt haar schadeloos zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden die zijn gebaseerd op de stelling dat het vertonen en/of uitzenden van het transmissiemateriaal en/of het transmissiemateriaal zelf inbreuk maakt op hun (intellectuele eigendoms)rechten en/of niet aan relevante toepasselijke wet- en/of regelgeving voldoet, behoudens voor zover de aanspraak volledig aan Gebruiker kan worden toegerekend.

8.7.3. Gebruiker is, ongeacht de rechtsgrond en zonder afbreuk te doen aan het overige hierin bepaalde, niet aansprakelijk voor enig verlies van of beschadiging van of aan (origineel) transmissiemateriaal.

8.8. Dry Hire

8.8.1. Het bepaalde in Artikelen 8.4.3, 8.4.5, 8.4.6 tweede zin, 8.4.7, 8.4.8, 8.5.2, 8.5.4 en 8.6.2 is niet van toepassing indien sprake is van Dry Hire.

8.8.2. Indien sprake is van Dry Hire, is Gebruiker niet verplicht om bij Klant navraag te doen omtrent het beoogde gebruik van de Apparatuur of de omstandigheden waaronder de Apparatuur zal worden gebruikt. Zonder afbreuk te doen aan het overige hierin bepaalde en ongeacht de rechtsgrond is Gebruiker in zodanig geval niet aansprakelijk voor de toepassing en/of het gebruik van de Apparatuur door Klant.

8.9. Bescherming Apparatuur en verzekeringsplicht

8.9.1. Klant is verplicht alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de Apparatuur gedurende de huurperiode te beschermen tegen vandalisme, diefstal, verlies en andere risico’s. Klant is verplicht de Apparatuur, het terrein, de Locatie en de plaats waar de Apparatuur zich bevindt naar behoren te beveiligen, waaronder in ieder geval wordt verstaan dat derden geen ongeoorloofde toegang tot de Apparatuur hebben.

8.9.2. Vanaf de datum van aflevering van de Apparatuur en gedurende de huurperiode is Klant verplicht om bij een gerenommeerde verzekeraar af te sluiten en afdoende verzekerd te houden: (a) een evenementenverzekering en (b) een aansprakelijkheids- en/of andere verzekering waarbij de Apparatuur is verzekerd tegen alle risico’s die zich met betrekking tot de Apparatuur kunnen voordoen en waarbij de waarde van de Apparatuur volledig is verzekerd.

8.9.3. Klant zal Gebruiker als medeverzekerde in de Artikel 8.9.2 genoemde polissen laten opnemen, zonder dat Gebruiker premieplichtig wordt of een eigen risico of andere vergoeding (aan verzekeraar) dient te betalen. Klant zal ervoor zorgen dat uitkeringen van de verzekeraar met betrekking tot de Apparatuur rechtstreeks aan Gebruiker worden voldaan. Klant zal de bijbehorende premies steeds tijdig betalen en Gebruiker op eerste verzoek een kopie van de polissen en bijbehorende polisvoorwaarden verstrekken. Zo nodig zal Klant een vordering op de verzekeraar ter zake van een uitkering die betrekking heeft op de Apparatuur aan Gebruiker cederen.

8.9.4. Als Klant niet verzekerd is omdat zij niet voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van Artikel 8.9.2. en/of 8.9.3, is Klant zonder beperking aansprakelijk voor alle schade aan de Apparatuur, waaronder mede begrepen vandalisme, diefstal, verlies en andere verwezenlijkte risico’s, ongeacht of er sprake is overmacht aan de zijde van Klant.

8.10. Schade aan Apparatuur en klachten over Apparatuur

8.10.1. Klant is verplicht Gebruiker onverwijld van schade aan de Apparatuur en klachten over de (werking van) de Apparatuur in kennis te stellen en dit binnen 24 uur, doch uiterlijk binnen drie kalenderdagen na afloop van het desbetreffende evenement schriftelijk aan Gebruiker te bevestigen. Bij de kennisgeving dient Klant voldoende gespecificeerd aan te geven wat de schade is en/of waar de klacht betrekking op heeft. Als Klant niet binnen de hiervoor bedoelde termijn en/of niet voldoende gespecificeerd heeft geklaagd, vervalt ieder klachtrecht van Klant

6

en is Gebruiker niet jegens Klant aansprakelijk.

8.10.2. Indien een klacht door Gebruiker gegrond wordt bevonden (wat in ieder geval niet het geval is als het probleem met de Apparatuur is veroorzaakt door Klant en/of door Klant ingehuurde derden en/of door Klant ingezette zaken en/of het probleem anderszins voor rekening van de Klant komt), is Gebruiker slechts gehouden het onderdeel of de onderdelen van de Apparatuur of de Apparatuur waarop de klacht betrekking heeft kosteloos en binnen een redelijke termijn te vervangen of te herstellen of een bedrag te vergoeden overeenkomstig het bepaalde in Artikel 8.10.3, zulks ter keuze van Gebruiker.

8.10.3. Indien de Apparatuur op enig moment tijdens de huurperiode gedurende een totale transmissietijd van meer dan 15% van de totale geplande transmissietijd op een bepaalde dag niet functioneert als gevolg van: (i) een omstandigheid die naar het oordeel van Gebruiker voor rekening en risico van Gebruiker dient te komen, (ii) het niet functioneren van de Apparatuur zelf of (iii) het handelen of nalaten van Gebruikers Personeel, en dit probleem niet binnen een redelijke termijn door Gebruiker kan worden verholpen of, al naar gelang het geval, hersteld, dan restitueert Gebruiker aan Klant een bedrag dat overeenkomt met de verloren transmissietijd en wordt berekend als een bepaald percentage van de totale door Klant verschuldigde huurprijs, exclusief transportkosten, arbeidskosten en overige kosten, en waarbij rekening wordt gehouden met het aantal gebruikte schermen en dagen van gebruik, met dien verstande dat de maximale aansprakelijkheid van Gebruiker, ongeacht de rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door Klant voor de huur van de desbetreffende Apparatuur is betaald.

8.10.4. Het bepaalde in Artikelen 15.1 tot en met 15.9 is van overeenkomstige toepassing.

8.10.5. Vorderingen van Klant gebaseerd op de stelling dat de door Gebruiker geleverde Apparatuur niet voldoet aan de Overeenkomst, verjaren door verloop van 1 kalendermaand na de datum van aflevering van de desbetreffende Apparatuur aan Klant.

8.10.6. Ten aanzien van gebreken in de Apparatuur die Gebruiker kende of behoorde te kennen bij het aangaan van de Overeenkomst, geldt het bepaalde in de wet indien en voor zover daarvan in deze Algemene Voorwaarden niet mag worden afgeweken.

8.11. Terughalen Apparatuur

8.11.1. In geval van niet-nakoming door Klant van één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (inclusief voor de duidelijkheid haar verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden), heeft Gebruiker het recht de aan Klant ter beschikking gestelde Apparatuur terug te (doen) halen.

8.11.2. Klant machtigt Gebruiker reeds nu onherroepelijk om daartoe de terreinen en/of ruimtes te (doen) betreden waar de desbetreffende Apparatuur zich bevindt en is, in voorkomend geval, verplicht ervoor te zorgen dat de daartoe bevoegde derden Gebruiker toestemming verlenen om de terreinen en/of ruimtes te (doen) betreden waar de desbetreffende Apparatuur zich bevindt.

8.11.3. Alle kosten van Gebruiker in verband met het terughalen van de Apparatuur als gevolg van niet-nakoming door Klant komen voor rekening van Klant.

Artikel 9 – Bijzondere bepalingen ten aanzien van het uitvoeren van opdrachten

9.1. Algemeen

9.1.1. Naast de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, gelden bepalingen van dit Artikel 9 als Gebruiker diensten levert of werkzaamheden verricht.

9.2. Uitvoering opdracht

9.2.1. Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen komen, heeft Gebruiker geen resultaatsverplichting.

9.2.2. Gebruiker zal zich inspannen de werken als een redelijk deskundig en vakbekwaam opdrachtnemer tot stand te brengen conform ontwerp, tekening, schets, model of storyboard dan wel de proeven.

9.3. Op- of aflevering

9.3.1. Klant is gehouden direct na op- of aflevering te onderzoeken of Gebruiker de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de Gebruiker er direct schriftelijk van in kennis te stellen, zodra haar het tegendeel blijkt. Bij de schriftelijke kennisgeving dient de Klant voldoende gespecificeerd aan te geven wat naar diens mening de tekortkoming is. De nakoming van de Overeenkomst geldt in ieder geval als deugdelijk indien Klant in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld hiervoor (tijdig) te doen.

9.3.2. Goedkeuring van proeven door Klant geldt als erkenning door de Klant dat de Gebruiker de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

9.3.3. Gebruiker is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijk prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

9.3.4. De prestatie van de Gebruiker geldt in elk geval tussen Partijen als deugdelijk, indien Klant het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of

7

verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen.

9.3.5. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, schets, model of storyboard respectievelijk de proeven, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn en/of de ingebruikname van het geleverde niet in de weg staan. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in alle redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het geleverde werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

9.3.6. In geval van afwijkingen die niet van geringe betekenis zijn zal Gebruiker, indien Klant aan het bepaalde in lid 1 heeft voldaan, de afwijkingen met bekwame spoed trachten te herstellen. Gebruiker kan dit herstel echter niet garanderen. Als het Gebruiker niet lukt de afwijking te herstellen voordat een evenement plaatsvindt of een ander overeengekomen tijdstip, behoudt zij zich het recht voor de Overeenkomst al dan niet gedeeltelijk te ontbinden en het bedrag van de werkzaamheden ten belope van de niet geringe afwijkingen te crediteren. Dit is alsdan de enige remedie voor Klant.

Artikel 10 – Eigendom zaken

10.1 Klant erkent en respecteert dat Gebruiker eigenaar van de Apparatuur is en blijft. Klant is verplicht aan derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot haar opdrachtgevers en de partijen die eigenaar zijn van dan wel verantwoordelijk zijn voor het desbetreffende evenement en door Klant voor de op- en afbouw van het evenement ingeschakelde derden, duidelijk en tijdig, dat wil zeggen uiterlijk op het moment dat de Apparatuur zal worden gebruikt, schriftelijk kenbaar te maken dat de Apparatuur: (a) eigendom van Gebruiker is, (b) op tijdelijke basis en voor gebruik als tijdelijk hulpmiddel aan Klant ter beschikking is gesteld en (c) na afloop van het evenement (door Gebruiker) dient te worden verwijderd en aan Gebruiker te worden geretourneerd. Klant is verplicht Gebruiker op eerste verzoek van Gebruiker een kopie van de desbetreffende kennisgevingen te verstrekken.

10.2 Klant zal niets doen of nalaten waardoor afbreuk kan worden gedaan aan het eigendomsrecht van Gebruiker, waaronder begrepen maar niet beperkt het op zodanige wijze bevestigen van Apparatuur dat natrekking of bestanddeelvorming ontstaat en het verwijderen van eigendomstekens van Gebruiker op de Apparatuur.

10.3 Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker, is het Klant niet toegestaan de haar in verhuur gegeven Apparatuur op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, te vervreemden, in zekerheid te geven, te bezwaren of in huur of onderhuur te geven.

10.4 Klant is verplicht Gebruiker onverwijld op de hoogte te stellen indien derden rechten op de Apparatuur doen gelden of zij kennis ervan heeft dat derden voornemens zijn rechten op de voornoemde Apparatuur te doen gelden.

10.5 Indien en voor zover Gebruiker de Apparatuur van derden heeft gehuurd, zijn Artikelen 10.1 tot en met 10.4 van overeenkomstige toepassing en gelden de bepalingen ten opzichte van de desbetreffende eigenaar.

10.6 Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van overige zaken die Gebruiker door of vanwege de Klant toevertrouwd zijn, zal Gebruiker dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt. Klant draagt het risico voor bedoelde zaken en dient deze zelf te verzekeren. Klant verleent de Gebruiker een pandrecht op deze zaken als zekerheid voor betaling van aan Gebruiker verschuldigde bedragen.

10.7 Voor zover Gebruiker in het kader van de uitvoering van werkzaamheden zaken meelevert (Apparatuur valt hier niet onder omdat dit alleen wordt verhuurd), blijven deze zaken eigendom van Gebruiker totdat Klant voor deze zaken heeft betaald (als dat is overeengekomen), alsmede de kosten voor eventuele ten behoeve van Klant in verband met de zaken verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede vorderingen wegens tekortkomen in de nakoming van de Overeenkomst door de Klant, waaronder mede begrepen rente, kosten en eventuele boetes, heeft voldaan.

Artikel 11 – (Intellectuele) eigendomsrechten

11.1 Klant vrijwaart de Gebruiker en stelt haar schadeloos zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden die samenhangen met de stelling dat inbreuk wordt gemaakt op hun (intellectuele) eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, zulks tenzij een dergelijke aanspraak volledig aan Gebruiker kan worden toegerekend.

11.2 De Bronbestanden blijven eigendom van de Gebruiker. De Gebruiker is niet gehouden deze Bronbestanden te bewaren en staat niet in voor de geschiktheid daarvan tot hergebruik. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, heeft Klant geen recht op toegang tot, noch een kopie van de Bronbestanden.

11.3 Klant verkrijgt op het opgeleverde een beperkte, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om dit te gebruiken in de vorm, omvang, op de wijze, voor de duur en voor het doel als in de Overeenkomst omschreven.

11.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen verkrijgt Klant geen eigendomsrecht op het opgeleverde, ongeacht of Klant het opgeleverde onder eigen naam verveelvoudigt en/of

8

openbaar maakt.

11.5 Gebruiker is gerechtigd in het opgeleverde haar naam te vermelden op een daarvoor geëigende plaats en is tevens gerechtigd daarin het symbool © en het jaar van eerste openbaarmaking te vermelden. Klant is verplicht het opgeleverde steeds met inbegrip van naam van de Gebruiker en/of andere aangebrachte gegevens openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens afwijkingen ingevolge voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker.

11.6 In geval van vertoning door of namens Klant van het opgeleverde, mogen beeld en geluid niet afzonderlijk openbaar worden gemaakt, maar is slechts openbaarmaking van beeld en geluid tezamen toegestaan. Ook dient het opgeleverde steeds in zijn geheel te worden vertoond.

11.7 Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerving van openbaarmakings-, vertonings-, vastleggings- en/of reproductierechten met betrekking tot de muziek, tekst en/of andere elementen die deel uitmaken van het opgeleverde.

11.8 Gebruiker is, onverminderd haar overige rechten, steeds vrij het opgeleverde of een verveelvoudiging daarvan te gebruiken ten behoeve van andere klanten, haar eigen publiciteit, promotie en expositie van het opgeleverde en daarbij de naam van Klant te vermelden, tenzij tevoren tussen Partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Indien de behoorlijke nakoming door een Partij ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van de desbetreffende Partij komen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de omstandigheden genoemd in Artikel 12.2 maar met uitzondering van betalingsverplichtingen van Klant en van de in Artikel 12.3 genoemde omstandigheden, geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is, is de door overmacht getroffen Partij niet aansprakelijk jegens de andere Partij voor enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, enig als gevolg daarvan optredend verzuim of enige vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst en heeft iedere Partij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de onmogelijkheid in de nakoming tijdelijk is, kan de Overeenkomst op een later tijdstip worden nagekomen, tenzij nakoming op een later tijdstip niet meer van waarde is voor Gebruiker.

12.2 Omstandigheden die in ieder geval overmacht aan de zijde van Gebruiker opleveren zijn: van overheidswege (lokaal of anderszins) uitgevaardigde of uit te vaardigen voorschriften of maatregelen die het gebruik van de verhuurde of nog te verhuren Apparatuur verhinderen of beperken of Gebruiker anderszins verhinderen of beperken in de uitvoering van de Overeenkomst, werkstaking, uitsluitingen, acties van vakbonden, ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere niet-beschikbaarheid van Personeel, (dreigende) epidemie(ën)/pandemie(ën), in-, uit- en/of doorvoerverboden met betrekking tot de Apparatuur, transportproblemen, niet- nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers of hulppersonen van Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde transportondernemingen, signaal- en/of stroomonderbrekingen of andere onderbrekingen, stremmingen of stagnatie in door nutsbedrijven geleverde middelen, kabelschade, brand, machinebreuk, verkeerde podiumopbouw, verkeerde verlichting, geen of verkeerde geluidsweergave, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, mobilisatie, terroristische acties en/of aanslagen. Klant kan geen recht op vergoeding van kosten, schade of rente noch nakoming doen gelden.

12.3 (i) Weersomstandigheden, (ii) het, om welke reden dan ook, geen doorgang vinden of (voortijdig) annuleren van het evenement waarvoor de Apparatuur en/of, indien van toepassing, het Personeel van Gebruiker door Klant is gehuurd, (iii) het, om welke reden dan ook, annuleren van de aan Gebruiker gegeven opdracht, (iv) het niet gebruiken of niet in gebruik nemen van de Apparatuur na aflevering aan Klant, en/of (v) het niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van door Klant met derden gemaakte afspraken, leveren geen overmacht aan de zijde van Klant op.

12.4 Indien een Partij door overmacht is getroffen, zal zij de andere Partij daarvan onverwijld mondeling op de hoogte stellen en dit binnen 24 uur na de mondelinge melding schriftelijk bevestigen.

Artikel 13 – Beëindiging Overeenkomst

13.1 Indien Klant jegens Gebruiker tekort komt in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden of indien: (a) surseance van betaling van Klant wordt of is aangevraagd of is verleend, (b) het faillissement van Klant wordt of is aangevraagd of uitgesproken, (c) Klant een regeling met haar schuldeisers treft of andere stappen neemt met het oog op herstructurering van haar schulden, (d) Klant anderszins in de zeggenschap over haar vermogen wordt beperkt of deze verliest, (e) Klant haar bedrijfsactiviteiten staakt of naar een ander land verplaatst, of wordt geliquideerd of ontbonden, fuseert of wordt gesplitst of een besluit tot één of meer van het vorenstaande wordt genomen, of (f) Klant de feitelijke macht over (een gedeelte van) de Apparatuur heeft verloren, heeft Gebruiker het recht de Overeenkomst met onmiddellijke werking schriftelijk te beëindigen, ofwel door de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel door de Overeenkomst op te zeggen, en de verdere nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, al

9

dan niet zonder melding daarvan, zulks onverminderd alle overige aan haar toekomende rechten en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Het stellen van een termijn voor nakoming in de schriftelijke kennisgeving van Gebruiker is niet vereist indien nakoming naar de mening van Gebruiker niet mogelijk of niet wenselijk is.

13.2 Alle vorderingen van Gebruiker op Klant zijn terstond opeisbaar na het eindigen van de Overeenkomst. Na het eindigen van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, is Gebruiker niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 14 – Annulering door Klant

14.1 Indien Klant een evenement annuleert en om die reden geen uitvoering aan de Overeenkomst kan worden gegeven, is Klant verplicht aan Gebruiker een percentage van de overeengekomen huurprijs te vergoeden overeenkomstig het hieronder weergegeven schema:

Annulering tot 1 maand vóór aanvang van de huurperiode: 40% van de totale huurprijs.

Annulering 1 maand vóór aanvang van de huurperiode: 60% van de totale huurprijs.

Annulering 2 weken vóór aanvang van de huurperiode: 75% van de totale huurprijs. Annulering 1 week vóór aanvang van de huurperiode: 90% van de totale huurprijs. Annulering nadat de Apparatuur en/of, al naar gelang het geval, Personeel van Gebruiker op de Locatie gearriveerd is/zijn: 100% van de totale huurprijs.

14.2 De Klant is gerechtigd een opdracht te annuleren / op te zeggen voordat de Gebruiker met de uitvoering van de opdracht is begonnen, mits zij de hierdoor voor de Gebruiker ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden in elk geval begrepen de kosten die de Gebruiker reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die verbonden aan het maken van de offerte, gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

14.3 Bij tussentijds annulering / tussentijdse opzegging van opdrachten nadat Gebruiker met de uitvoering van de opdracht is begonnen heeft Gebruiker het recht het volledig overeengekomen bedrag aan Klant in rekening te brengen dat zij zou hebben gefactureerd als de opdracht niet tussentijds was geannuleerd / tussentijds was opgezegd. Dit geldt ook als Gebruiker de opdracht niet kan uitvoeren als gevolg van een omstandigheid aan de zijde van de Klant, voor de periode dat deze omstandigheid voortduurt.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

15.1 De aansprakelijkheid van Gebruiker in verband met de verhuur van Appratuur is, ongeacht de rechtsgrond, beperkt tot maximaal de totale huurprijs die door Klant gedurende de huurperiode is betaald voor de huur van de Apparatuur waardoor de door Klant geleden schade is veroorzaakt. De aansprakelijkheid van Gebruiker op grond van dit Artikel 15.1 zal echter nooit meer bedragen dan €75.000 (vijfenzeventigduizend euro) per evenement.

15.2 De aansprakelijkheid van Gebruiker voor door haar uitgevoerde opdrachten is beperkt tot het bedrag dat Klant voor de uitgevoerde werkzaamheden heeft betaald. De aansprakelijkheid van Gebruiker op grond van dit Artikel 15.2 zal echter nooit meer bedragen dan €2.500 (twee en een half duizend euro) per opdracht.

15.3 Zonder afbreuk te doen aan het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is Gebruiker, ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door of het gevolg is van het gebruik, verwerken en doorgeven van door Klant aangeleverde informatie, noch voor schade die ontstaat doordat of nadat Klant de vervaardigde zaken of werken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de schade ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever niet voorzienbaar zou zijn geweest.

15.4 Gebruiker is, ongeacht de rechtsgrond, onder meer niet aansprakelijk voor gevolgschade, ongeacht of deze als direct of indirect gevolg wordt geleden en waaronder onder meer wordt verstaan: gederfde winst, geleden verliezen, verlies van omzet, verlies van goodwill, reputatieschade, gemaakte kosten, genotsverlies, genotsvermindering, verlies van gegevens, verlies van contracten, gemiste opdrachten, gemiste besparingen, aanspraken van klanten van Klant, aanspraken van Personeel van de Klant, te betalen boetes, niet terugverdiende investeringen, schade verband houdend met inschakeling van door de Klant voorgeschreven derden of voorgeschreven zaken, materialen of vervoersmiddelen en schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of – stagnatie.

15.5 Behoudens voor zover nakoming niet meer mogelijk is, raakt Gebruiker slechts in verzuim nadat Klant een schriftelijke ingebrekestelling heeft gezonden waarin de (vermeende) tekortkoming en na te komen verplichtingen voldoende gespecificeerd uiteen zijn gezet en waarin Gebruiker een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen.

15.6 De in Artikel 15.1 en Artikel 15.2 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing, indien en voor zover de aansprakelijkheid van Gebruiker voor de desbetreffende schade is verzekerd onder enige verzekeringsovereenkomst van Gebruiker en deze verzekeringsovereenkomst uitkeert. In dat geval is Gebruiker slechts aansprakelijk voor het bedrag dat onder de desbetreffende verzekeringsovereenkomst met inachtneming van de

1 0

toepasselijke (algemene)verzekeringsvoorwaarden wordt uitgekeerd in het desbetreffende geval. Gebruiker is niet verplicht rechten onder haar verzekeringsovereenkomst geldend te maken. Ter voorkoming van enig misverstand, de overige bepalingen van dit Artikel 15 blijven onverkort van kracht.

15.7 Gebruiker bedingt alle wettelijke en contractuele rechten, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet- ondergeschikten en al diegenen die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

15.8 De aansprakelijkheidsbeperkingen van Artikelen 15.1 tot en met 15.6 laten de aansprakelijkheid van Gebruiker op grond van dwingend recht onverlet. Gebruiker zal zich niet beroepen op de aansprakelijkheidsbeperkingen van Artikelen 15.1 tot en met 15.6 indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van tot de bedrijfsleiding van Gebruiker behorende personen.

15.9 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding, dient Klant zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een (1) maand na het bekend worden met de oorzaak van de schade Gebruiker daar van op de hoogte te brengen. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt indien Klant de schade niet in rechte vordert uiterlijk binnen zes (6) maanden na het moment waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de schade.

15.10 Klant is, ongeacht de rechtsgrond, jegens Gebruiker aansprakelijk voor alle schade die op de Locatie en gedurende de huurperiode aan: (i) de Apparatuur en/of (ii) Personeel van Gebruiker en/of (iii) eigendommen van Personeel van Gebruiker wordt veroorzaakt, tenzij de desbetreffende schade is veroorzaakt door een fout van Personeel van Gebruiker.

15.11 Indien Gebruiker terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld of een andere soort vordering of sanctie krijgt opgelegd, zal Klant haar terzake zowel in als en buiten rechte vrijwaren en schadeloosstellen en de Gebruiker alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 16 – Geheimhouding

16.1 Indien Partijen geen geheimhoudingsovereenkomst hebben gesloten of de tussen hen gesloten geheimhoudingsovereenkomst is geëindigd, geldt het navolgende. Elke Partij verbindt zich om op geen enkel moment enige vertrouwelijke informatie met betrekking tot de Overeenkomst(en), offertes, opdrachtbevestigingen en opdrachten of aangaande de werkzaamheden en aangelegenheden van de andere Partij aan een derde te openbaren of voor enig doeleinde anders dan de uitvoering van de Overeenkomst(en) te gebruiken, behalve: (a) voor zover zulks vereist is bij of krachtens de wet of door een bevoegde instantie, of (b) voor zover zulks geschiedt aan een professionele adviseur onder oplegging aan deze van een geheimhoudingsverplichting dan wel met een wettelijke geheimhoudingsplicht en dan alleen voor zover zulks voor rechtmatige doeleinden geschiedt of (c) voor zover de desbetreffende informatie op de datum van het sluiten van de Overeenkomst of op enig moment daarna reeds algemeen openbaar is of openbaar wordt gemaakt, zonder enig onrechtmatig handelen van welke persoon dan ook of waarvan deze persoon redelijkerwijs had kunnen weten dat openbaarmaking daarvan onrechtmatig is. Vertrouwelijke informatie bestaat onder meer uit maar is niet beperkt tot: prijslijsten, klantengegevens, knowhow, ontwerpen, tekeningen schetsen, modellen, proeven en storyboards, specificaties en alle (overige) informatie, schriftelijk of mondeling, al dan niet vastgelegd op gegevensdragers die Klant van Gebruiker heeft ontvangen.

Artikel 17 – Algemene bepalingen

17.1 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts door middel van schriftelijke overeenkomst tussen Partijen worden afgeweken.

17.2 In geval van inconsistentie, interpretatieverschillen of tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de Overeenkomst, tenzij in Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

17.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig, niet verbindend of (geheel of gedeeltelijk) niet uitvoerbaar zal zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in stand. Partijen zullen al het mogelijke doen om overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die zo weinig mogelijk afwijkt van de ongeldige, onwettige, niet verbindende of niet uitvoerbare bepaling, in aanmerking nemende de inhoud en het doel van deze Algemene Voorwaarden.

17.4 Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker, is Klant niet gerechtigd om haar rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of haar rechtsverhouding met Gebruiker onder de Overeenkomst over te dragen aan derden. Gebruiker is gerechtigd zonder toestemming van Klant diens rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde die haar onderneming, of een deel daarvan, overneemt.

17.5 Indien werkzaamheden op een externe locatie (bijv. filmset of kantoor van Klant) worden uitgevoerd, is het Klant niet toegestaan om Personeelsleden opdrachten of een arbeidsovereenkomst aan te bieden zonder kennisgeving aan, en met schriftelijke toestemming van Gebruiker.

1 1

17.6 Als een Partij op enig moment geen beroep doet op een bepaald beding in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, geeft zij daarmee niet te kennen afstand te doen van dat beding.

17.7 In geval van inconsistentie, interpretatieverschillen of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

17.8 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan per fax, e-mail of ander elektronisch medium, gericht aan het adres of nummer van een Partij dat bekend is bij of bekend is gemaakt aan de andere Partij en waarmee reeds succesvol is gecommuniceerd.

17.9 Onder “aflevering van Apparatuur” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling van de Apparatuur door Gebruiker.

17.10 Partijen komen overeen dat artikel 6:227b lid 1 BW niet van toepassing is voor zover de Klant handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Klant doet afstand van haar recht op ontbinding of vernietiging uit hoofde van artikel 6:227b lid 4 en lid 5 BW alsmede artikel 6:227c lid 2 en lid 5 BW.

17.11 Partijen komen overeen dat als Klant buiten Nederland is gevestigd, de artikelen 6:232 en 6:234 (jo. 6:230c) van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

17.12 Partijen komen overeen dat artikel 7:404, 7:407 lid 2, 7:408 lid 1 (tenzij de Klant een persoon is als bedoeld in artikel 7:408 lid 3) en 7:409 BW niet van toepassing zijn in geval van opdrachten aan Gebruiker.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van haar internationaal privaatrecht. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

18.2 De Rechtbank in het arrondissement van de plaats in Nederland waar Gebruiker haar hoofdvestiging heeft is in eerste aanleg bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan tussen Gebruiker en Klant voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst(en) alsmede in verband met deze Algemene Voorwaarden, zulks onverminderd het recht van Gebruiker om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.